Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w związku z wpływem sprawozdań         z badań próbek wody w zakresie fluorków, spełniających wymogi obowiązującego rozporządzenia informuje, iż dnia 30.10.2019r. wydał ocenę o jakości wody, stwierdzającą przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb. (plik pdf.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim

informuje, iż została wydana decyzja znak HK.4210.248.2019.RC.3 z dnia 09.10.2019r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę                w m. Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb, zaopatrującego miejscowości Krzywe Koło, Koźliny

z powodu stwierdzonej ponadnormatywnej zawartości fluorków w wodzie

(wartość dopuszczalna 1,5 mg/l). (plik pdf)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Pruszczu Gdańskim

w związku z wpływem sprawozdań z badań próbek wody w zakresie fluorków,

spełniających wymogi obowiązującego rozporządzenia informuje, iż dnia 05.08.2019r.

wydał ocenę o jakości wody, stwierdzającą przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w m. Błotnik, gm. Cedry Wielkie. (plik pdf)

Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (więcej informacji - plik pdf)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim informuje, iż odwołuje zakaz kąpieli w Kąpielisku Gminnym w Kolbudach przy ul. A. Ważnego 3, w związku z wydaniem bieżącej oceny jakości wody z dnia 16.07.2019r. stwierdzającej przydatnośc wody do kąpieli. (plik pdf)